Biegli sądowi

Tolema Wyceny

Kim jest biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości, wyceny ruchomości. Biegły rzeczoznawca. Rzeczoznawca sądowy

Kto to jest
biegły sądowy?

Kto może zostać biegłym sądowym w zakresie wyceny?

Kto korzysta z usług biegłego?

TOLEMA Wyceny

Kto to jest biegły sądowy?

Biegły sądowy (w skrócie często nazywany biegłym) – osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. Biegłym sądowym w sprawie może być wyznaczona przez sąd:

Osoba figurująca na liście biegłych prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych (tzw. biegły z listy)

Inna osoba, ale o której wiadomo, że posiada odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie nauki (tzw. biegły ad hoc)

Instytucja naukowa lub specjalistyczna (tzw. biegły instytucjonalny)

TOLEMA Wyceny

Kto może zostać biegłym sądowym w zakresie wyceny?

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

N

Korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich

N

Ukończyła 25 lat życia

N

Posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona

N

Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego

N

Wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym

N

Posiadane wiadomości specjalne wykaże dokumentami lub innymi dowodami (ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego)

Decyzję o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym sądowym wydaje Prezes Sądu Okręgowego. Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Wydając opinię biegły używa tytułu „biegły sądowy” z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

TOLEMA Wyceny

Kto korzysta z usług biegłego?

Z usług biegłego sądowego, a dokładniej z jego opinii, korzystają głównie Sądy Cywilne, Sądy Karne, a także Prokuratury. Często z ich usług korzystają również komornicy oraz Policja. Nie wolno zapominać nam również o tym, że biegli rzeczoznawcy pełnią bardzo ważną rolę: zapewniają bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym – w oparciu o przygotowane opinie, podmioty państwowe, samorządowe i prywatne zawierają umowy gospodarcze.

Adres

ul. Zdrojowa 13
05-600 Grójec

Telefon