Zmiany w użytkowaniu wieczystym uchwalone

Sejm uchwalił ustawę, która kończy istnienie użytkowania wieczystego. Zostanie ono zamienione na prawo własności gruntów. Według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które stworzyło projekt, przekształcenia mają wyeliminować problemy z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Przyjęta ustawa będzie dotyczyła nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. To umożliwi stopniową likwidację użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Ustawa zakłada odpłatność na poziomie zapewniającym właścicielom gruntów dochody porównywalne do wynikających z dotychczasowego systemu opłat za przekształcenie praw użytkowania wieczystego. Przewiduje też waloryzację opłat po przekształceniu. W przyszłości trudniejsze będzie powstawanie współużytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. „Opóźnione” przekształcenie nastąpi z dniem oddania budynku do użytkowania. Ustawa znacznie ograniczy przypadki ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.

Czym jest prawo własności?

Prawo własności jest podstawowym i najszerszym prawem, które przysługuje właścicielowi gruntu. Własność gruntu pozwala na samodzielne korzystanie i zarządzanie nieruchomością z wyłączeniem osób trzecich. Co za tym idzie? Właściciel zgodnie z obowiązującymi prawami może daną nieruchomość sprzedać lub oddać komuś innemu czy też np. obciążyć hipotekę. Nie ponosi on opłaty rocznej, jednak tak jak wszyscy właściciele nieruchomości obciążony jest kosztami podatków od swojej posiadłości.

Czym jest użytkowanie wieczyste?

W użytkowaniu wieczystym właścicielem gruntu może być albo Skarb Państwa, albo dana jednostka samorządu terytorialnego (np. powiat). Co więcej takie prawo ma charakter terminowy – jest ono zbywalne i dziedziczne, ale ograniczone w czasie. Nie może trwać krócej niż 40 lat, ale też nie dłużej niż 99 lat. Po upłynięciu tego czasu może, ale nie musi, być przedłużone. Wydłużenie tego czasu może zostać odmówione jeśli np. nie leży to w interesie społecznym. Nabywając grunt z użytkowaniem wieczystym trzeba liczyć się również z opłatami rocznymi. Wyliczane są one na podstawie stawki procentowej od wartości gruntu, a ich wysokość uzależniona jest od przeznaczenia danej nieruchomości.